To ESPORTES είναι ένα κέντρο υψηλών προδιαγραφών με ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία, την ευεξία, την ομορφιά & την άσκηση με γνώμονα τον άνθρωπο & τον καλύτερο τρόπο ζωής.

+30 2310 285 570 Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη

Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή: 9.00 – 21.00
Τρίτη – Πέμπτη: 13.00 -21.00

Σάββατο – Κυριακή: Κλειστά

Όροι Χρήσης

 

 

Όροι χρήσης

 

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται από την ­­ESPORTES που εδρεύει στην οδό Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54622, (στο εξής Εταιρεία), και τηλ. επικοινωνίας  2310285570 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Κατά την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου (“Site”), συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. Επίσης, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους πρόσθετους περιορισμούς που εμφανίζονται στον παρόντα Iστότοπο, όπως μπορεί να τροποποιηθούν κατά καιρούς.

H ESPORTES σας επιτρέπει να προβάλλετε τις πληροφορίες (κείμενα και φωτογραφίες) που υπάρχουν στον παρόντα Ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η εν λόγω άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στο πληροφοριακό υλικό μας, και τυχόν αντίγραφα του δεν μπορούν να τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να αναπαραχθούν ή να προβληθούν δημόσια, ή να διανεμηθούν, ή άλλως να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Η ESPORTES δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα τoυ πληροφοριακού υλικού ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, άποψης, δήλωσης ή άλλων πληροφοριών που προβάλλονται μέσω του παρόντος Ιστότοπου. Ούτε αποδέχεται η ESPORTES οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Η ESPORTES δεν εγγυάται ότι ο παρών Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (server) αυτού είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Το πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή πρόταση προσφοράς για αγορά οποιωνδήποτε χρεογράφων και δεν πρέπει να βασίζεται κανείς σε αυτά σε σχέση με οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Για τη δική σας ευκολία, η ESPORTES μπορεί να παράσχει συνδέσμους (links) στον παρόντα Ιστότοπο σε ιστότοπους που λειτουργούν από άλλα νομικά πρόσωπα. Ούτε η ESPORTES ευθύνονται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου που προβάλλεται ως σύνδεσμος και δεν αποδέχονται ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση αυτών των ιστότοπων.

 

Πνευματικά δικαιώματα

 

Όλο το περιεχόμενο στην Πλατφόρμα μας – συμπεριλαμβανομένων κειμένων, λογισμικού, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, μουσικής, βίντεο, εφαρμογών, διαδραστικών λειτουργιών, άρθρων, ειδησεογραφικών και άλλου περιεχομένου («Περιεχόμενο») – ανήκει στην ESPORTES, ή σε άλλους από τους οποίους έχουμε άδεια χρήσης Περιεχομένου, και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλους νόμους. Η ESPORTES διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν προβλέπονται ρητά σε αυτούς τους Όρους. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές επωνυμίες ανήκουν, καταχωρούνται και/ή είναι δικαιούχος τους η ESPORTES. Δεν αποκτάτε οποιοδήποτε δικαιώματα χρήσης ή δικαιώματα ιδιοκτησίας για εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ή εμπορικές επωνυμίες μέσω της πρόσβασης και της χρήσης της πλατφόρμας ή του Περιεχομένου.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, επεξεργάζεστε, μεταφράζετε, προβάλλετε, διανέμετε, κατεβάζετε, μεταβιβάζετε, πωλείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ESPORTES. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών ή αστικών κατηγοριών και κυρώσεων.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η εταιρία με την επωνυμία ESPORTES, ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ») και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία.

Πηγές συλλογής & Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρία συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων, μέσω των υπαλλήλων της ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που εμπίπτει στην εν γένει επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα.

 

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης Π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΦΜ, διεύθυνση επιχείρησης και γεωγραφικό στίγμα
Β. Δεδομένα Επικοινωνίας Π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ
Γ. Δεδομένα Πληρωμής Π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες
Δ. Δεδομένα Πωλήσεων Π.χ. όγκος και αριθμός πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και μάρκα

 

Σκοποί επεξεργασίας

 

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

Σκοπός της Συλλογής και Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα ανωτέρω α. και γ. είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 β GDPR αλλά και η εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 γ GDPR.

Σκοπός της επεξεργασίας του δ. ανωτέρω είναι η συγκέντρωση, μελέτη και αξιολόγηση των προϊόντων που πωλούμε ή πωλούν συνεργάτες μας, διότι είναι έννομο συμφέρον μας να γνωρίζουμε πόσο δημοφιλές είναι στους καταναλωτές κάθε προϊόν που σας πωλούμε, ποιο πωλείται περισσότερο, ποιο λιγότερο, ποια προωθητική ενέργεια αποδίδει και ποια όχι, και ποιες στρατηγικές πωλήσεων πρέπει να χρησιμοποιούμε για να αυξάνουμε τις πωλήσεις μας. Εδώ, νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στ. GDPR. Επισημαίνεται ρητά ότι το υποκείμενο δικαιούται να μην παράσχει την συγκατάθεσή του για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας, ανεξάρτητα από την τυχόν παροχή συγκατάθεσης για οποιουσδήποτε άλλους από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου είναι λοιπόν απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Το υποκείμενο δεν έχει υποχρέωση να τα παράσχει, ενημερώνεται ωστόσο ότι η μη παροχή προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση συγκεκριμένων διεργασιών όπως η τιμολόγηση, η καταγραφή των παραγγελιών και η αποστολή αυτών, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Νομική βάση επεξεργασίας

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:

  • Άρθρο 6 παρ. 1 β του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας ως υποκείμενο των δεδομένων είστε συμβαλλόμενο μέρος.
  • Άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας (έκδοση, καταχώριση τιμολογίων και ενημέρωση των φορολογικών αρχών)
  • Άρθρο 6 παρ. 1 στ. του ΓΚΠΔ, δηλαδή η εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας για την αποτελεσματική λειτουργία της, όπως τα έννομα αυτά συμφέροντα περιγράφονται στους σκοπούς παραπάνω ως 1 δ.

Διαβίβαση και Κατηγορίες Αποδεκτών

Η Εταιρία θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις πωλήσεις σας αποκλειστικά και μόνο στις εταιρίες που μας προμηθεύουν ή κατέχουν τα δικαιώματα των εμπορικών σημάτων των προϊόντων που σας πωλούμε, ώστε να διεξάγουν ενέργειες marketing και μετρήσεις των πωλήσεων. Μάλιστα, σε κάθε εταιρία θα διαβιβάζονται τα δεδομένα σας που αφορούν πωλήσεις δικών τους προϊόντων και όχι προϊόντων άλλων εταιριών. Στην περίπτωση αυτή, οι προμηθευτές μας αποτελούν Αυτοτελείς Υπεύθυνους Επεξεργασίας. Ο σκοπός της διαβίβασης είναι η εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως η ταχεία, ασφαλής και ορθή διανομή των προϊόντων προς τον πελάτη (τήρηση όρων σύμβασης), η απόδοση εκπτώσεων επιβραβεύσεων, δώρων και παγίων από τις προμηθεύτριες εταιρίες προς τον πελάτη μέσω ελέγχου των πωλήσεων ανά πελάτη ή ανά περιοχή πωλήσεων (σηματοποίηση) η διαμόρφωση του πλάνου επικοινωνίας ανά πελάτη ή ανά περιοχή πωλήσεων βάσει των εκτελεσθεισών πωλήσεων, η εκτέλεση επιστροφών, ελαττωματικών, άκυρων και ληγμένων προϊόντων καθώς και η στατιστική καταγραφή των εμπορικών αποτελεσμάτων. Επίσης, η Εταιρία θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Γίνεται μνεία ότι η σχετική διαβίβαση σε δημόσιους φορείς αποτελεί νομική υποχρέωση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ. Για την προάσπιση των δικαιωμάτων της, η Εταιρία μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας και σε Δικαστικές/ Εισαγγελικές Αρχές, Δικαστικούς επιμελητές, Ε.Λ.Τ.Α. , εταιρίες ταχυμεταφορών, καθώς και ελεγκτές/ορκωτούς λογιστές.

 

Δικαιώματα υποκειμένου

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας  

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στην εταιρία (ως υπεύθυνη επεξεργασίας) για:

  • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν
  • Διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που το αφορούν ή για συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων
  • Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθησαν
  • Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν
  • Φορητότητα των δεδομένων του

 

Δικαίωμα Εναντίωσης

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε ή στ. του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των εν λόγω διατάξεων. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο αυτών δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Σε τέτοια περίπτωση, η εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης

Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο ενημερώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί η σύμβαση σε κάποια από τις πτυχές της.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή από το υποκείμενο χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης προς την Εταιρία μας που επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη του αιτήματος.

 

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη, πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας, και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Μέτρα Ασφαλείας

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, τηρούνται όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα προστασίας έναντι κακόβουλων παρεμβάσεων.

Με το παρόν, σας ενημερώνουμε, ότι η γνωστοποίηση στον πελάτη για τις ανωτέρω αναφερόμενες επεξεργασίες, καθίσταται αναγκαία, ενόψει της θέσης σε ισχύ του υπ’ αριθμόν 679/2016 Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος εφαρμόζεται αποκλειστικά σε προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων και όχι σε νομικά πρόσωπα, ήτοι σε εταιρίες με μορφή Α.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.

 

Call Now Button